26 වන අභිමානවත් සංවත්සරය අදයි.

අර්ථාන්විත වූ මාධ්‍ය කලාවක උන්නතිය උදෙසා කැපවන උතුම් මලියදේවයේ ඇසිදිසි මාධ්‍ය නියමුවා වූ මලියදේව මාධ්‍ය ඒකකයේ 26 වන අභිමානවත් සංවත්සරය අදයි. වර්ෂ 1998 පෙබරවාරි මස 18 වනදා විද්‍යාලයීය දිවංගත ආචාර්ය ෆ්‍රැන්සිස් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් ඇරඹි මලියදේව මාධ්‍ය ඒකකය විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණ රැසක් අත්කර දෙමින් විද්‍යාලයීය නාමය දසත කිතුගොස නැංවීමට හැකි වූ බව නොරහසකි. එසේ යන ගමන්…

1 DAY MORE!

In pursuit of the progression of a significant art form. 1 DAY MORE! The challenge is inching closer with every passing moment, are you prepared? #MMM #DGI #SMC #JapuraVoice #USJ #MMU #MCK